• head_banner_01

Hermeta Chem-iň täze pigment önümçilik sahypasynyň yglan edilmegi

“Hermeta Chem” 2021-nji ýylyň başynda düýbünden täze önümçilik meýdançasynyň gurluşygyna maýa goýdy, bu ýyllyk 1000 mt Çig Violet 23, 800 mt Poroşok Pigment Violet 23, 1500 mt Azo & HPP Pigmentleri we käbir pigment araçylary bolar.

Bu täze önümçilik meýdançasy, arassa önümçiligiň daşky gurşaw kanunçylygyna we bazardaky durnuklylyga yzygiderli üýtgeýän we artýan umytlara laýyk geler.

Takmynan 30 million ABŞ dollaryna barabar bu täze maýa goýum bilen, Hermeta Chem ýokary hilli baha teklibi bilen müşderilerimiz üçin uzak möhletli durnukly hyzmatdaş hökmünde Organiki Pigment bazaryna ygrarlydygyny tassyklaýar.

2021-nji ýylyň 20-nji fewralynda, Hermetanyň JV zawody Daqing Jinxiang New Material Technology Co., Ltd.I etap taslamasy, Heilongjiang welaýatynyň Daking şäheri, ýokary tehnologiýaly etrap Hongwei senagat zolagynda geçirildi.

Taslamanyň 2022-nji ýylda tamamlanmagy, Hermeta Chem jogapkärli ideg başlangyjyny goldamakda möhüm ähmiýete eýe bolar.Bu giňelme, ýokary hilli, ýokary derejeli boýaglara we pigmentlere barha artýan global islegiň çözülmegine goşant goşar.Mundan başga-da, bu ösüş ýüzlerçe adam üçin iş mümkinçiligini ýokarlandyrar, Daqing şäherindäki Gonweý senagat zolagynyň ykdysady taýdan gülläp ösmegine we ösüşine işjeň itergi berer.

Täze bilelikdäki kärhana, pigment önümçilik pudagynda “arassa tejribäniň” umumy gowulaşmagyna itergi berjek daşky gurşaw üçin arassa önümçilik tehnikalarynda möhüm üstünlikleri öz içine alar.Bu, ösýän Global Daşky Gurşaw Dolandyryşy we dowamlylygy bilen daşky gurşawy gowulandyrmak üçin önümlerini ahyrky ulanyjy bazarlaryna çykarmakda müşderilerimize goldaw berer.

Daşky gurşawy goramak meselesine ygrarly bolmakdan başga-da, Hermeta Chem täze saýtdan gelip çykýan tehniki ösüşlere eýe bolar, sebäbi dünýädäki organiki pigmentleriň saýlanan üpjünçisi bolmak üçin serhetleri dowam etdirmäge çalyşýar.

2


Iş wagty: 16-2022-nji fewral