• head_banner_01

Nantong Hermeta Chemicals Co., Ltd.

Kompaniýanyň maglumatlary

Hermeta, “Adagio” -nyň agzasy hökmünde Hytaýda “Azo & HPP Pigments”, “Dyestuffs”, araçylar, goşundylar we “Artist” reňkleriniň iň uly garaşsyz öndürijisidir, yzygiderli ýokary hilli önümimiz, berk hil gözegçiligi we organiki sintez hakda ajaýyp bilimlerimiz bilen tanalýarys, Coatings, Inks we Plastics ýaly ähli segmentlerde reňk himiýasy boýunça düýpli tejribämiz bar. Manufacturinghli önümçilik ýerlerimiziň işi, howpsuzlyk, hil we daşky gurşaw boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýär, iberilmezden ozal her önümçilik topary üçin hil synagyny geçirýäris. Hermeta Europeewropa satylan önümleriň köpüsi üçin REACH hasaba aldy.

6 (1)
6 (6)

Hermeta dünýädäki müşderilere tygşytly we ygtybarly reňkleýjiler we beýleki himiki maddalar bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Gözleg we gözleg amaly laboratoriýasyny döretmek üçin köp maýa goýduk we has köp täze önümleri ösdürmegi we müşderilerimiz üçin täze gymmatlyklary döretmegi maksat edinýän köp uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Innowasiýa tehnologiýasy Hermetanyň üznüksiz ösüşiniň esasydyr. Hermeta ýyllar boýy poroşok pigmentleriniň we goşundylarynyň geljekki iň ýokary tehnikasyny ösdürmegi dowam etdirdi, bir tarapdan dünýäniň käbir meşhur korporasiýalary bilen düýpli alyş-çalyş etdik, uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk, daşary ýurtlardan gelen täze tehnologiýalary gözläň, tanyşdyryň iň soňky halkara patenti; beýleki tarapdan, milli meşhur uniwersitetler we dürli hünär gözleg institutlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Soňky birnäçe ýylda, Chrome sary we Molybdate mämişi çalşyp, bazaryň boş bölegini emele getirýän, daşky gurşaw üçin arassa gibrid pigment seriýasyny döredýäris, şeýle hem Ermetanyň bu pudakda yzygiderli oturmagynyň esasy faktorlary.

Hermeta Wýetnamda we Hindistanda golçur kärhanalaryny, şeýle hem Braziliýada wekilhana açdy. Satuwlarymyz 50-den gowrak ýurda we etraplara ýaýrady. Satuw we hyzmatlar üçin global ulgam müşderilerimiziň isleglerini çalt kanagatlandyrmaga we müşderilerimiz üçin has ýokary hilli hyzmatlary etmäge mümkinçilik berýär.

6 (4)
6 (2)

Görüş we wezipe we strategiýa

HERMETA ÇEM GÖRNÜŞI

"Hermeta" sözi ýaly, "Her kim owadan we aýratyn bir zat etmek üçin bir ýere jemlenýär". Businesserli işewür hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Hermeta Chem, müşderilerimiz üçin ileri tutulýan organiki pigment üpjünçisi hökmünde ykrar edilmek isleýär. Reňk çözgütlerimiz bazar standartlaryndan ýokary. Hermeta Chem goşmaça ýoly geçýär.

HERMETCHEM MISSION

Biz ajaýyp hyzmat derejesine ygrarlydyrys we müşderiniň isleglerine we talaplaryna laýyk ýaşamaga bagyşlanýarys. Önümlerimizi ulanmakda ajaýyp tejribämiz bar we yzygiderli ýokary hilli tanalýarys. Bütewilige, birek-birege hormat goýmaga, şahsy kämillige we ýokary hilli standartlara baha berýäris. Programma tejribämiz, iň täze gözleg-barlag desgalary we prosesiň hiline doly gözegçilik etmek, ýokary öndürijilikli organiki pigmentleri ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Hermeta himiýa strategiýasy

Biziň strategiýamyz, dünýä bazarynda Aziýanyň öňdebaryjy organiki pigment öndürijisinden biri hökmünde öz pozisiýamyza esaslanmakdyr. Köp ajaýyp önümler, doly REACH hasaba alynmagy, ajaýyp önümiň hili we ýerli müşderi goldawy bilen giň önüm bukjasyna ünsi jemläp, bu maksada ýeteris.