• head_banner_01

Sungat reňkleri

 • MAE-möhürleýji mum

  MAE-möhürleýji mum

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bizde dowamly täsir galdyrýandygyna buýsanýarys.Çeper eserleriňiz bilen hakyky möhürlenen mum bilen aýratyn möhürlenendir, biziň mum möhürlerimiz köp sanly döredijilik üçin niýetlenendir.Aýratynlyklary - Iň ýokary material Mum möhüri, çilimsiz, yssyz we zäherli däl daşky gurşawa laýyk materialdan ýasalýar.Ol aňsat eräp we gurap bilýär.- Standartlara laýyk gelmek - Önümlerimiziň hemmesi Europeanewropa standartlaryna laýyk gelýär we synag guramasynyň tassyklamasyndan geçdi....
 • Suw reňk seriýasy

  Suw reňk seriýasy

  Formaldegidiz, güýçli ýelmeşme we ýokary aç-açanlyk aýratynlyklary.Wagtyň geçmegi bilen öçmejek açyk reňkler.Çygly ýa-da gurak az üýtgeşiklik bilen boýamak aňsat.Suw bilen doýýan reňkler.Jikme-jiklikler Adyň elementi bukjasy 5ML turba reňkleri * 12 reňk GC05-12 96 guty / ctn 5ML turba reňkleri * 24 reňk GC05-24 72 guty / ctn 12ML turba reňkleri * 12 reňk GC12-12 48 guty / ctn 12ML turba reňkleri * 24 reňkler GC12-24 24 guty / ctn
 • Gouache reňk toplumy

  Gouache reňk toplumy

  Formaldegidiz, tebigy şetdaly sakgyjy, gury we tekiz surat.Çygly we gury reňkleriň arasynda az tapawudy bolan reňk poroşokynyň ýokary arassalygy.Baý reňk we hatda ýelme.Jikme-jiklikler Adyň elementi 12 spesifikasiýa ýok GC12-24 24 guty / ctn
 • GC seriýasy

  GC seriýasy

  Aýratynlyklary Talyplar we kalligrafiýa we surat çekmek höwesjeňleri üçin amatly bolan surat çekmek we çyzmak üçin ulanylýar, wagtyň geçmegi bilen reňkiň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin suwuň çözgüdini ýokarlandyrmak üçin daşary ýurtlardan getirilen pigment önümçilik tehnologiýasyny ulanýar, reňk aňsat üýtgemeýär we okislenme, pigment pastasy ortaça galyň we inçe, gel ýagtylygyny görkezmeýär, güýçli örtük güýji, gowy tekizlemek, ulanmak aňsat!Jikme-jiklikleriň ady Iterm spesifikasiýa GC ...
 • EK seriýasy

  EK seriýasy

  Aýratynlyklary Esasy çig mal tebigy ösümlik sakgyjy we krahmal esasly bolup, ulanylanda el degirmek üçin açyk, açyk we doly reňkler bilen, çygly we gurak, tekiz we egrem-bugram şekillerde az üýtgeşiklik we formaldegid ýok.Jikme-jiklikleriň ady Iterm nomeri
 • Washuwulýan seriýalar

  Washuwulýan seriýalar

  Aýratynlyklary Daşary ýurtlardan getirilen pigmentlerden, arassa tebigy maddalardan, ygtybarly formuladan, ajaýyp reňklerden, güýçli örtükden, gowy möhürleme täsiri, syzmak ýok, götermek aňsat, suw esasly formula, aňsat ýuwulýan ygtybarly, zäherli we yssyz.Jikme-jiklikler Önümiň adynyň aýratynlyklary Washuwulýan seriýa 30ml / umumy reňkler 30ml 60ml / umumy reňkler 60ml 60ml / Floresan reňkler 60ml 60ml / Ajaýyp reňkler 60ml 100ml Umumy reňkler 100ml 500mlGeneral reňkler 500ml ...
 • Seriýany düzüň

  Seriýany düzüň

  Aýratynlyklary Goýma näzik, gowy ýuwmak täsirine eýe, suwa çydamly we gurlanda solmaýar.Arassa we açyk reňk, güýçli reňk, ajaýyp ýeňillik, wagtyň geçmegi bilen reňk ýok.Jikme-jiklikleriň ady spesifikasiýa bukjasy Hytaý reňk reňkiniň seriýasy 5ML / turba * 12 reňk 96 guty / ctn 12ML / turba * 12 reňk 48 guty / ctn 12ML / turba * 24 reňk 24 guty / ctn
 • PA seriýasy

  PA seriýasy

  Aýratynlyklary Açyk reňkler, inçe we hatda pasta, gowy durnuklylyk, gün şöhlesine güýçli garşylyk.DIY döretmek we diwar boýag taslamalary üçin amatly.Suw geçirmeýän, öçmek aňsat däl.Dürli usullarda ajaýyp köp taraply inçe we galyň örtük üçin amatly.Gowy howa garşylygy, wagtyň geçmegi bilen hek ýok.Jikme-jiklikleriň ady Makalanyň belgisi spesifikasiýa 100ML akril boýag PA100 72 çüýşe / ctn 300ML akril boýag PA300 40 çüýşe / ctn 500ML akril boýag PA500 20 çüýşe ...
 • FA seriýasy

  FA seriýasy

  Aýratynlyklary Howpsuz, zäherli däl, açyk reňkler, gowy suwuklyk we güýçli ýelmeşme.DIY döretmek, çagalaryň suraty, gips heýkelleri, daşlar, geýimler, aýakgaplar we şlýapalar we ş.m. ýerüsti boýag, diwar boýagy.Suw geçirmeýän, öçmek aňsat däl.Jikme-jiklikler Adyň elementi spesifikasiýa 1L Akril boýag üçin basyş nasosy FA1000 12 çüýşe / ctn 2L Akril boýag üçin basyş nasosy FA2000 6 çüýşe / ctn
 • Çagalar seriýasy

  Çagalar seriýasy

  Aýratynlyklary Çagalaryň endikleri we ulanylyşy üçin döredilen, reňkli, reňklemek we dürli DIY döredijiligi, suw geçirmeýän, çalt guratmak, ýuwulmaýan, güýçli örtük güýji.Jikme-jiklikleriň ady spesifikasiýa Akril çagalar seriýasy 30ml / Umumy reňkler 30ml 60ml / Umumy reňkler 60ml 100ml / Umumy reňkler 100ml 500ml / Umumy reňkler 500ml 60ml / Floresan reňkler 60ml 60ml / Metall reňkler 60ml 60ml / Ajaýyp reňkler 60ml ...
 • Akril toplumy

  Akril toplumy

  Aýratynlyklary Howpsuz we zäherli däl, dürli reňkler, köp wariant, götermek aňsat, açyk we doly reňkler, güýçli örtük, nepis pasta, okuwçylar üçin amatly, palçyk, gips heýkelleri, aýakgap, şlýapalar we eşikler, ýapraklar we agaç ýüzler, daş ýüzler, dyrnaklar we beýleki boýag, suw geçirmeýän we güne gowy garşylyk.Jikme-jiklikleriň ady Iterm belgisi.
 • Akril orta

  Akril orta

  Aýratynlyklary Aç-açan ýapyk ýelim: reňki ýagtylandyrýar we goraýar we suratyň gurluşyny ýokarlandyrýar.Çotganyň akymyny gowulandyrýar.Se-akril gün şöhlesine has çydamly we örtügini ýokarlandyrýar.Dokumany ýokarlandyrmak we ş.m. Akril boýag serişdesi: Akril reňkler bilen garyşmak, akril reňkleriň yzygiderliligini sazlamaga, suratyň gurluşyny we täsirini ýokarlandyrmaga, suwa garşylygy ýokarlandyrmaga we akril reňkleriň täsirini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Jikme-jiklikleriň ady Speci ...