• head_banner_01

Hermkol®Sary 0961P (Pigment sary 138)

Hermkol® Sary 0961P ýaşyl Quiofthalone Sary pigment, ýagtylygyň çaltlygy we howanyň çaltlygy, şeýle hem gowy ýylylyga we çözüjä garşylygy. Hermkol®Sary 0961P, ýaşyl kölegeli we gowy gizleýiş güýji bolan senagat standart pigment sary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt ady Hermkol®Sary 0961P (PY 138)
CI .ok Pigment sary 138
CAS Nook 30125-47-4
EINECS No. 250-063-5
Molekulýar formula C.26H.6Cl8N.2O.4
Pigment synpy Kwinoftalon

Aýratynlyklary

Hermkol® Sary 0961P ýaşyl Quiofthalone Sary pigment, ýagtylygyň çaltlygy we howanyň çaltlygy, şeýle hem gowy ýylylyga we çözüjä garşylygy. Hermkol® Sary 0961P, ýaşyl kölegeli we gowy gizleýiş güýji bolan senagat standart pigment sary. Onuň doly kölegeleri howanyň ajaýyp tizligini görkezýär, ýöne TiO2 goşmak bilen ýasalan reňkleriň çalt azalýandygyny görkezýär. 1/3 HDPE nusgalary (1% TiO2) takmynan düzülýär. 0,2% pigment. Şeýle ulgamlar 290 ° C çenli ýylylyk durnuklydyr. Hermkol®Sary 0961P FDA-a laýyk gelýär.

Arza

Hermkol®Sary 0961P esasan suw esasly bezeglerde, çözüji esasly boýaglarda, senagat boýaglarynda, poroşok örtüklerinde, awtoulag örtüklerinde, rulon örtüklerinde, dokma önümlerinde, polotnoýlarda, rezinlerde ulanylýar.

Bukja

Kagyz halta / deprek / karton üçin 25kgs ýa-da 20kgs.

* Isleg boýunça elýeterli gaplama.

QC we şahadatnama

1.Biziň gözleg we barlaghanamyzda “Stirrers” bilen “Mini Reaktorlar”, “Pilot ters Osmoz” ulgamy we guradyjy enjamlar ýaly enjamlar bar, bu bolsa tehnikamyzy öňde barýar. EUewropa Bileleşiginiň standartlaryna we talaplaryna laýyk gelýän standart QC ulgamymyz bar.

2. ISO9001-iň hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bilen kompaniýamyz diňe bir halkara standartlaryna laýyklykda berk hil gözegçilik ulgamyna ýapyşman, daşky gurşawy goramaga we özüni durnukly ösdürmäge hem üns berýär. we jemgyýet.

3.Biziň önümlerimiz REACH, FDA, EUB-iň AP (89) 1 & / ýa-da EN71 III bölüminiň hökmany talaplaryna laýyk gelýär.

Spesifikasiýa

Fiziki we himiki aýratynlyklary:

ITEM

Spesifikasiýa

Daş görnüşi

Mämişi poroşok

PH bahasy

6.0-8.0

Güýç (%)

100 ± 5

Oilagyň siňdirilmegi (g / 100g)

30-40

Alkogola garşylyk

5

Kislota garşylygy

5

Alkali garşylygy

5

Lightagtylyga garşylyk

7

Atylylyk durnuklylygy (℃)

260

 

Sorag-jogap

S pig Pigment dispersiýalary näme?

A ig Pigment dispersiýalary, reagglomerasiýany azaltmak üçin rezin ýa-da surfaktantlar / goşundylar bilen durnuklaşdyrylan suwuk materialda dargadylan gury pigmentlerdir, pigmentleriň birleşip “bölekler” emele getirýän hadysasydyr. Olarda suw, çözüji ýa-da otag temperaturasynda suwuk bolan rezin bolup biler. Pigment dispersiýalary köplenç ýokary pigment konsentrasiýalaryna eýe bolup, dürli önümlerde reňk bermek üçin goşmaça mukdarda ulanylýar. “Pigment dispersiýasy” adalgasy köplenç reňkleýjiler, reňk konsentratlary we pigment preparatlary bilen manydaş ulanylýar.

S Your Pigmentiňiz ekologiýa taýdan arassamy?

A pig Pigmentiň daşky gurşawa täsiri üýtgeýär. Umuman alanyňda, pudak daşky gurşawa we sarp edijiniň saglygyna has az täsir edýän önümlere tarap ugraýar. Şeýle-de bolsa, her önüm bu düşündirişe laýyk däl.

Organiki pigmentiň “ekologiýa taýdan arassa” diýlip atlandyrylmagy, adatça, VOCs atly birleşmeler synpynyň bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Üýtgäp durýan organiki birleşme (VOC), zyýanly diýlip bilinýän we adatça zyýanly hasaplanmaýan birleşmeleri öz içine alýan giň termin. Organiki pigmentlerimiz ekologiýa taýdan arassa, sebäbi düzüminde az mukdarda VOK bar.

S pig Pigment bilen boýagyň arasynda näme tapawut bar?

A pig Pigmentler we boýaglar dürli materiallary reňklemek üçin ulanylýar, ýöne olary etmegiň usuly gaty üýtgeşik. Bularyň hemmesi çözüliş bilen baglanyşykly - suwuklykda, esasanam suwda eremek meýli. boýaglar dokma we kagyz senagatynda ulanylýar. Deri we agaç hem adatça boýalýar. Mumlar, çalgy ýaglary, polýalar we benzin ýaly. Iýmit köplenç tebigy boýaglar ýa-da adam sarp etmegi üçin ygtybarly hökmünde tassyklanan sintetiki boýaglar bilen reňklenýär. Beýleki tarapdan pigmentler, adatça reňkli rezin, plastmassa we rezin önümleri.

S erm Ermatanyň hiline gözegçilik näme?

A : Hil gözegçiligi möhüm bölekdir. Kosmetiki önümleriň göz öňünde tutulan ulanylyşyna laýyk hilli boljakdygyna kepillik berýär.

1) Önümlerde görkezilen hil we mukdaryň dogry materiallarynyň bardygyny we adaty iş proseduralaryna laýyklykda zerur şertlerde öndürilmegini üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamy döredilmelidir.

2) Hil gözegçiligi başlangyç materiallary seçip almagy, barlamagy we synagdan geçirmegi, aralyk, köpçülikleýin we taýýar önümleri öz içine alýar. Şeýle hem, ulanylýan ýerlerde, daşky gurşawa gözegçilik programmalary, partiýa resminamalaryna syn, nusga saklamak programmasy, durnuklylygy öwrenmek we materiallaryň we önümleriň dogry spesifikasiýalaryny saklamak ýaly maglumatlary öz içine alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň